بافت تاریخی بوشهر

بافت تاریخی بوشهر

بوشهر

بافت تاریخی بوشهر شامل چهار محله بنام بهبهانی، دهدشتی، کوتی و شنبدی است که در شبه جزیره مثلث شکل بوشهر قرار گرفته است بافت قدیم در رأس این مثلث که دارای تورفتگی در دریای خلیج فارس است قرار گرفتهبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

3 بیشتر بخوانید