تنگ هایقر – گراند کانیون ایران

تنگ هایقر در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان فیروزآباد و بعد از روستای رودبال واقع شده است. این تنگه ما بین شهرهای قیر و کارزین در جنوب غربی جهرم واقع در استان فارس است.

طول تنگ در حدود 8 کیلومتر است و رودخانه قره آقاج در بستر آن جریان دارد. عملکرد زمين ساخت پويا در اين بخش از رشته کوه زاگرس تاقديس هاى زيادى پديد آورده است. تنگ هايقر يک برش در پهناى تاقديس ده‌بين است که نخست، عملکرد زمين ساخت آن را پديد آورده و سپس فرسايش آب آن را گسترش داده و ژرف نموده است.

ديواره هاى بلند دره، رودخانه پرآب جارى در کف آن و پژواک صداى پرندگان، منطقه اى کم نظير پديد آورده که بسترى ارزشمند براى گردشگرى طبيعت به شمار مى رود. اين تنگ در سازندهاى آسمارى، جهرم شکل گرفته است.

به دلیل دیواره‌ها و عمق زیاد دره از تنگ هایقر به‌عنوان گراند‌کانیون ایران یاد می‌شود.

از سالها پیش گروه‌های متعددی به ایران آمدند ودر تعامل با کارشناسان داخلی، با مطالعات گسترده‌ ی جانور شناسی و زمین شناسی منطقه با این هدف که این منطقه به‌عنوان یکی از ژئو‌پارک‌های ایران در یونسکو ثبت شود، تلاش کردند ولی ظاهرا اقدام به ساخت سد هایقر اندکی این محیط زیست شگفت انگیز را تهدید می نماید.