موزه دیرین شناسی کرمان در خیابان انقلاب واقع درداخل بوستان انقلاب است. در کوه هزار در جنوب شرقی کرمان بزرگترین منابع فسیل وجود دارد که شاید تنها یار و یاور موزه دیرنه شناسی شهر کرمان کوه هزار راین در جنوب شرق کرمان است.

در ساخت این موزه بیشتر از سنگ های طبیعی بودن تراشیدن استفاده شده است که فضای خوبی را به این مکان داده است. موزه دیرین شناسی شهر کرمان اولین موزه دیرین شناسی کشور است که در سال ۱۳۸۲ رسمآ فعالیت خود را آغاز نمود. در این موزه فسیل انواع بی مهرگان، مهره داران، میکروفسیل ها، گیاهان و ابزار منسوب به انسان های نخستین نگهداری می شود که عبارتند از :

بی مهرگان شامل : اسفنج ها، مرجان ها، تریلوبیت ها، بریوزوآها، دوکفه ای ها، آمونیت ها، بلمنیت ها، نمولیت ها، ناتیلوس ها، بازوپایان، شکم پایان، خارپوستان شامل کرینویید ها، خیارهای دریایی، ستاره های دریایی و گونه های مختلف خارپوست از جمله توتیاهای دریایی و …

مهره داران شامل : خزندگان هم عصر با دایناسورها، ماهی ها و …

میکروفسیل ها شامل : هاگ ها، استراکدها، کنودونت ها، روزنبران و …

گیاهان شامل : گونه های مختلف گیاهی و تنه های درختان.