یخچال مؤیدی در خیابان ابوحامد شهر کرمان قرار دارد . یخچال مؤیدی در اواخر دوره سلجوقیان به دستور موید الدین ریحان،از جمله ی کارگزاران نزدیک حکومت ساخته شده است و آب آن را قناتی به همین نام تأمین می‌نموده‌است. عناصر تشکیل دهنده یخدان مؤیدی عبارت‌اند از مخزن، حصار، استخر و چاله یخ میباشد و مصالح استفاده شده در ساخت آن شامل خشت خام و ملات گل و اندود کاه گل می‌باشد .پلان مخزن دایره شکل است که گنبدی بر روی آن احداث کرده‌اند حصار آن نسبتا بلند و ۱۲ متر ارتفاع دارد. کاربری یخچال مؤیدی نیز در گذشته نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر بوده‌است. یخچال مؤیدی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.