کاخ شهربانی تهران

کاخ شهربانی تهران

تهران، میدان مشق، باغ ملی

کاخ شهربانی ساختمانی است که در میدان مشق (باغ ملی) در مرکز شهر تهران برای اداره شهربانی تهران ساخته شد. بنای کاخ شهربانی در در سال 1315 خورشیدی  ساخته شد. در ساخت بنای عمارت شهربانی تهران، تاثیر سبک معماری نئوکلاسیکبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید