خانه صولت مربوط  به  دوره قاجار است و در ابرکوه، خيابان باهنر محله دروازه ميدان واقع شده و اين اثر  به شماره 1839 مورخ 24 بهمن 1375 در رديف آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
مساحت خانه حدود 1000 متر مربع است که 150 متر آن شامل حياط مرکزي است و پيرامون آن عمارتي در دو طبقه و گاه سه طبقه با احتساب زيرزمين قرار گرفته است.  از خصوصيات بارز بنا مي توان از ستون هاي گچ بري شده زيبا، پرکار و پر نقش و نگار که به صورت برجسته با نقوش اسليمي گل و بوته و صفه هايي که گوشواره وار دور تا دور حياط را در بر گرفته، نام برد.
اين خانه با سردري بلند و با شکوه داراي گچ بري ها و مقرنس کاريهاي بسيار زيباست. با عبور از سردر به راهرويي مي رسيم که به ورودي اصلي منتهي مي شود. بر بالاي اين ورودي برج بلند مراقبت قرار دارد.
موزه مردم شناسي ابرکوه درخانه صولت بر پا شده است. مجموع آثار موجود در اين موزه به بيش از 525 شي ء با ارزش تاريخي مي رسد.
آثار موزه مردم شناسي ابرکوه شامل: تفنگ، تپانچه، سندهاي قديمي، سکه هاي رايج ايران، سکه حضرت امام رضا (ع)، مهر و اشياي کاوش هاي باستان شناسي مسجد جامع، طاووس الحرمين و قلعه بهمن، اشياي تزييني، نسخ خطي، وسايل کشاورزي، وسايل حمام و روشنايي، جعبه آوازهاي قديمي، کوزه هاي شاموتي، کوزه هاي دستشويي سفره، آبکشي (لعاب دار و لوله دار)، حکم احمد شاه قاجار به يکي از سرداران ابرکوهي و تعداد زيادي از اشياي موزه مردم شناسي و همچنين تعدادي سنگ هاي قديمي است.
قديمي ترين اثر اين موزه به اوايل اسلام تعلق دارد. ساير اين موزه مربوط به دوران مختلف اسلامي، بخصوص ايلخاني، صفويه و قاجار است.

برای بازديد مجازی خانه صولت ابرکوه در سايت ميراث فرهنگي يزد کليک کنيد