پل شیخ سنندج
پل‌ شیخ از بناهای منسوب به دوران زندیه است كه به سبک دوران صفوی توسط خسرو خان اول، در حدود 235 سال قبل ساخته شده است. به روایتی دیگر، پل‌ شیخ قبل از این تاریخ وجود داشته و توسط نامبرده بازسازی شده است. این پل‌ در حدود 5 كیلومتری شمال سنندج و در مسیر ارتباطی سنندج به طرف بیجار و زنجان، بر روی رودخانه‌ قشلاق ساخته شده است.
پل اولیه دارای 6 دهانه به شکل جناغی پنج و هفت بوده است که سه طاق سمت غربی آن به علت آسیب دیدگی در دوران حكومت پهلوي اول بازسازي شد. اكنون قوس هاي پل از نوع رومي و جناغي است.
طول پل 53.5 متر، پهناي پل شيخ 5.30 و ارتفاع آن از كف رودخانه 7.60 متر است. از میان شش دهانه این پل چهار دهانه مياني بزرگ تر از دو دهانه كناري است. از آنجا كه اين پل به وسيله يكي از افراد عارف و بانفوذ استان به نام حاج شيخ شكرالله شهبازي مرمت شد به پل شيخ شهرت يافته است .