پارک جنگلی مشگین شهر

پارک جنگلی مشگین شهر

مشگین شهر، جاده پارک جنگلی

پارک جنگلی مشگین شهر که در حاشیه غربی رودخانه خیاوچایی واقع می باشد که در حدود 3 کیلومتر طول دارد. جاده ماشین رو این پارک از ورودی جاده اردبیل به مشکین آغاز شده و انتهای آن به میدان سبلانبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید