بقعه کاکا فخرالدین خنج
بقعه شاه فخرالدین احمد یا بقعه کاکا فخرالدین خنج در گوشه جنوبی شرقی خنج، در میان گورستان وسیعی قرار گرفته است. در سابق آنجا را تپه های متعددی از هر سو بر گرفته بود، ولی اکنون به علت توسعه شهر تمامی آن نواحی وحتی قسمتی از گورستان مسکونی گشته است .
بنای آرامگاه از سنگ و گچ است قسمتی از گنبد حرم فرو ریخته و شکافهای عمیقی در بدنه گنبد به چشم می خورد که چندین سال قبل تا انداره ای مرمت گردیده است.
تزئینات گلوگاه گنبد از ارزش هنری زیبایی برخوردار است که در سایر بناهای متبرکه شیراز نظیر آن دیده نمی شود. داخل بنا نیز دارای تزئینات جالب گچ بری است.
این اثر به شماره 1323 جز آثار باستانی به ثبت رسیده است .
این بقعه در خیابان امام ، محله خلوت شهر خنج واقع شده است.