مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان

کرمان، خیابان شریعتی و میدان مشتاق

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاق و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته است. از جمله مساجد چهار ایوانی است که دارایبیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید