موزه دیرین شناسی کرمان

موزه دیرین شناسی کرمان

کرمان، خیابان انقلاب، داخل بوستان انقلاب کرمان

موزه دیرین شناسی کرمان در خیابان انقلاب واقع درداخل بوستان انقلاب است. در کوه هزار در جنوب شرقی کرمان بزرگترین منابع فسیل وجود دارد که شاید تنها یار و یاور موزه دیرنه شناسی شهر کرمان کوه هزار راین دربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

0 بیشتر بخوانید