بیمارستان امیر مازندرانی در خیابان امیر مازندرانی شهرستان ساری واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی ـ آموزشی است که در سال ۱۳۷۵ با ظرفیت ۵۰ تخت ثابت، تأسیس و در حال حاضر ۲۵ تخت دایر دارد. تخصص های موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی٬ جراحی، زنان و زایمان، کودکان، CCU ٬ ICU

شماره تماس :
3255201-0151 پیش شماره 0151