ایستگاه راه آهن سمنان در ضلع جنوبی شهر سمنان واقع شده است. این ایستگاه راه آهن بین تهران – مشهد است که شامل قطارهای عادی و سریع السیر است.

این ایستگاه پایین تر از پارک 8 شهریور در انتهای خیابان راه آهن واقع شده است.