زبان سمنانی

به نام خداوند جان و خرد پیشگفتار گویش سمنانی با ویژگیهای کهن خود از جایگاهی والا در بین گویشهای ایرانی برخوردار است و شاید بتوان گفت تعداد گویشهایی که قدمت و اصالت آنها با گویش سمنانی برابر و یابیشتر بخوانید

 
افزودن به علاقمندی